Medlemskap

Behandling av personopplysninger

SEB Kort behandler konto- og personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, reglene for taushetsplikt for finansinstitusjoner og etter særlige regler fastsatt av de internasjonale betalingsnettverkene.

For å oppfylle kravene som følger av disse reglene og fordi vi ønsker å beskytte deg som kunde mot uberettiget innsyn, er det satt i verk en rekke ulike sikkerhetstiltak for at uvedkommende ikke skal få tilgang til opplysninger om deg som kunde. I tillegg vil opplysninger om deg og ditt kundeengasjement, kun bli behandlet av de av våre ansatte som har et tjenestelig behov for tilgang til de registrerte opplysningene.

Etter Personopplysningsloven § 18 har du som kunde rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi som selskap har lagret om deg. Etter bestemmelsen kan du også be om opplysninger om antall elektroniske oppslag og tidspunkt for oppslag som ansatte hos SEB Kort har foretatt på din konto de siste 3 måneder.

Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, eller hvor mange elektroniske oppslag som er foretatt, kan du få opplysninger om det ved å sende en skriftlig anmodning om det til SEB Kort.

På eget initiativ vil selskapet jevnlig kontrollere at ansatte, databehandlere og andre som utfører oppgaver på vegne av selskapet, er autorisert for tilgang til de registrerte opplysningene. Hvis du som kunde, på bakgrunn av de utleverte opplysningene, mener at det er grunn til å tro at personer uten tjenestelig behov har hatt tilgang til dine registrerte opplysninger, kan du anmode selskapet om å foreta en intern undersøkelse for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. En slik anmodning må være skriftlig og begrunnet. Den interne undersøkelsen vil bli foretatt av selskapets Compliance Officer, og eventuelle avvik vil bli rapportert til Datatilsynet.


Hvis du som kunde mener det foreligger et særlig behov for at kun et begrenset antall ansatte skal ha tilgang til og innsyn i dine personopplysninger, kan du sende inn en søknad om at det skal etableres særlige tilgangsbegrensninger til dine konto- og personopplysninger. En intern gruppe vil da vurdere om det er grunnlag for å etablere tilgangsbegrensninger til dine opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at kriteriene for at det skal etableres slike begrensninger er strenge. En ulempe ved tilgangsbegrensning til konto- og personopplysninger, er at man til tider vil kunne oppleve redusert tilgjengelighet og lengre svartider ved henvendelser til oss.


Behandling av konto- og personopplysninger, herunder utlevering, er nødvendig for at du som kunde skal kunne benytte ditt kort og for at SEB Kort skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter kortavtalen. Slik utlevering vil bare finne sted der det foreligger rettslig grunnlag for slik utlevering, jfr. Personopplysningsloven § 8. I tillegg vil selskapet forsikre seg om at mottaker av opplysningene, behandler disse på betryggende måte.


Konto- og personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse opplysningene. SEB Kort vil likevel lagre slike opplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, Bokføringsloven og Hvitvaskingsloven.

Haster det?

Ring oss på: +47 22 334 200

Mandag - fredag

08:00 - 20:00

Lørdag

09:00 - 17:00

Søndag og helligdager

Stengt


Kontakt oss